Economie

Aan het versterken en faciliteren van de lokale economie wil Streekbelangen met overtuiging bijdragen. Een goede economie is de ruggengraat van een gezonde samenleving. Dat geldt ook voor Stichtse Vecht. Daarbij hoort een goede communicatie tussen het bedrijfsleven en de gemeente, evenals het zoveel mogelijk vermijden van bureaucratie. Ook een goede bereikbaarheid van de winkels is belangrijk, zonder dat voor het winkelen parkeergeld moet worden betaald.

Wij vinden dat de gemeente een taak heeft in het bevorderen van de lokale werkgelegenheid. Hiervoor zijn binnen Stichtse Vecht korte lijnen nodig tussen scholen, bedrijven en de gemeente omdat zij uitkeringen verstrekt aan werklozen, ZZP organisaties. Maar ook efficiënte contactlijnen met de universiteit Nyenrode en andere kennisinstellingen zijn van belang. Indien er re-integratietrajecten afgesproken worden, dient de gemeente de bedrijven hiervan administratief te ontzorgen.

Overigens vindt Streekbelangen dat uitkeringsgerechtigden die fysiek en psychisch in staat zijn om aan de gemeente een tegenprestatie te leveren, daartoe ook fors gestimuleerd dienen te worden.

Bij het beoordelen van vergunningaanvragen, bestemmingsplannen e.d. dient het economisch belang serieus te worden afgewogen. Maatwerk gaat voor rigide toepassing van regelgeving.

Een andere belangrijke taak heeft de gemeente om samen met de bedrijven en scholen de gemeente Stichtse Vecht beter te promoten als aantrekkelijke woon- en werkomgeving, maar ook om te recreëren. Het belang van het Groene hart en het plassengebied in dit verband behoeven geen verdere toelichting. Bed & Breakfastvoorzieningen dienen ruimhartig toegestaan te worden.

Een kern als Maarssenbroek is aantrekkelijk voor jonge gezinnen met kinderen waarvan één van of  beide ouders binnen of in de omgeving van Stichtse Vecht werken. Dit gegeven dient beter gepromoot te worden.

Veel woonhuizen in Maarssenbroek, maar ook in de kleine kernen zijn geschikt om een niet overlast gevende bedrijvigheid in uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan ZZP-ers in het algemeen, aan kunstenaars, fysiotherapeuten, ICT-ers, etc. Regelgeving in bestemmingsplannen moeten daarop worden aangepast.

Streekbelangen is van mening dat lokale ondernemers, ook ZZP-ers, voorrang moeten krijgen bij het verwerven van gemeentelijke aanbestedingen. De gemeente moet ook snel van betalen zijn. Leveranciers behoren niet lang op hun geld te moeten wachten.

Streekbelangen wil een eenmalig fonds instellen om investeringen en daarmee werkgelegenheid mogelijk te maken. De middelen hiervoor kunnen eenmalig uit de Algemene Reserves worden onttrokken. Met de opbrengst van de investering wordt het fonds weer aangevuld, zodat er weer een andere investering kan plaatsvinden (revolverend fonds).

Advertenties