Jeugd

Als gevolg van de transitie Jeugdzorg komt er per 1 januari 2015 een wettelijk kader, een financier en een aanspreekpunt voor de zorg voor de jeugd. De gemeente heeft de regie en stelt het nieuwe beleid vast. Het is van cruciaal belang dat de gemeente hierbij nauw samenwerkt met cliëntenraden/cliënten en aanbieders (visie, uitvoering en inkoop/subsidiering). Op regionaal en landelijk niveau vindt al afstemming plaats, o.a. de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk.

Streekbelangen is van mening dat ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen, maar de gemeente dient waar nodig goede informatie, ondersteuning en zorg te bieden die aansluit bij de vraag van de kinderen en ouders. Er moet maatwerk worden geleverd en professionals en vrijwilligers dienen nog meer samen te werken. Professionals moeten vooral vrijwilligers ondersteunen in plaats van andersom.

Onderwijsvoorzieningen dienen waar mogelijk in soort uitgebreid te worden. De gemeente heeft daarin een faciliterende en stimulerende functie. Samen met scholen, jeugdzorg etc. moet zoveel als mogelijk voorkomen worden dat jongeren zonder opleiding buiten de maatschappelijke boot vallen.

Advertenties