Nieuws

Beste Streekbelanger,

Er spelen veel relevante onderwerpen in onze lokale politiek. Via een (on)regelmatig te verschijnen nieuwsbrief willen we je van de visie van de fractie ten aanzien van deze onderwerpen op de hoogte stellen.
In deze Nieuwsbrief komen aan de orde:
1. De status opvang asielzoekers (van september tot nu)
2. Overlast van Greif (Vreeland)
3. Verkeers- en vervoerplan (Oostkanaaldijk)
4. Overlast hondenpoep (Maarssenbroek)

Stuur de nieuwsbrief graag door naar geïnteresseerden en potentiële nieuwe leden!
Met vriendelijke groeten,
van het bestuur

Nieuwsbrief 1

1. Opvang asielzoekers
Streekbelangen is samen met 9 andere politieke partijen van mening dat de gemeente Stichtse Vecht haar maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen en asielzoekers zou moeten opvangen.
In de Raadsvergadering van 30 september 2015 is daartoe een motie aangenomen die door 10 van de 11 partijen (D66, VVD, CDA, Streekbelangen, CU/SGP, Maarssen2000, PvdA, GroenLinks, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht Beweegt) werd ingediend. In deze motie vraagt de Raad het College te onderzoeken of en op welke wijze de gemeente Stichtse Vecht kan bijdragen aan tijdelijke opvang van asielzoekers en vluchtelingen.

Het College heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de mening van de inwoners en een inventarisatie laten maken van de locatiemogelijkheden voor opvang, getoetst aan de criteria die de raad in de motie van 30 september had meegegeven.
Uit het locatie onderzoek kwam een drietal locaties naar voren:
Locatie die direct beschikbaar is en waarbij de voorzieningen al aanwezig zijn: Résidence De Maarsseveense Plassen, aan de Gageldijk in Maarssen.
Transformatielocatie die uitgaat van bestaande bouw die aangepast moet worden.: de Merwedeweg in Breukelen
Kantorenlocatie die uitgaat van bestaande bouw, moet worden aangepast: kantorencomplexen aan de Planetenbaan en Bisonspoor in Maarssen
In de commissievergaderingen van 8 en 15 december 2015 bleek dat men overwegend positief was over de locatie Merwedeweg Breukelen als opvanglocatie voor asielzoekers/vluchtelingen. Dit resulteerde in een amendement van CDA, PvdA, D66, Streekbelangen, CU/SGP en GroenLinks dat werd aangenomen in de Raadsvergadering van 12 januari 2016. De Raad sprak daarmee uit dat zij de locatie Merwedeweg Breukelen aanwijst als mogelijke reguliere opvanglocatie en gaf het College de opdracht de benodigde procedure te doorlopen, inclusief inspraak, om de ingebruikname van deze locatie mogelijk te maken. Hieronder vallen ook gesprekken tussen het COA en de eigenaar van de locatie.

Bij de beraadslagingen werd door het College toegezegd de conclusies van de Businesscase aan de Raad voor te leggen, alvorens verder te gaan.
In de toelichting bij het amendement werd aangegeven dat de Raad een voorkeur heeft voor kleinschalige opvang op meerdere locaties, maar uit het door de Nederlandse gemeenten ondertekende Bestuursakkoord bleek dat een kleinschalig AZC uitgaat van minimaal 300 asielzoekers.

Inmiddels hadden bewoners van de wijk het Rode Dorp, dat op een steenworp afstand ligt van de locatie Merwedeweg, zich verenigd. Zij gaven aan grote problemen te hebben met een AZC van 300 asielzoekers. Zij willen eventueel opvang van 75-100 asielzoekers, maar 300 vonden zij onaanvaardbaar zo dicht bij hun kleine wijk (van circa 80 bewoners). De partijen die het amendement hadden ingediend werden bestookt met telefoontjes en mails, natuurlijk ook Streekbelangen. De fractie heeft een aantal gesprekken gevoerd met inwoners van het Rode Dorp. Die gesprekken verliepen prima, maar wij bleven bij ons ingenomen standpunt. Inmiddels waren de bewoners van het Rode Dorp gestart met een huis-aan-huis enquête in de kern Breukelen. Inwoners konden aangeven helemaal geen asielzoekers te willen opvangen, voor grootschalige opvang te zijn of voor kleinschalige opvang te zijn.

In de Raadsvergadering van 3 februari j.l. werd door insprekers een klemmend beroep op Streekbelangen gedaan om op te komen voor de belangen van de inwoners van Breukelen. Het feit werd benadrukt dat Streekbelangen mede is voortgekomen uit Streekbelangen 93, een lokale partij uit Breukelen. Er werd gerefereerd aan de uitkomst van de huis-aan-huisenquête waaruit bleek dat een grote meerderheid van de inwoners van Breukelen voor opvang van asielzoekers is, echter op kleinschalige basis. Je kunt alles van de kwaliteit van de enquête zeggen, maar wij hebben het als een signaal gezien.
De fractie van Streekbelangen heeft een schorsing aangevraagd om zich te beraden en kwam unaniem tot de conclusie dat we de oproepen en signalen niet naast ons neer konden leggen.
Na de schorsing heeft de fractie uitgesproken dat als de conclusie van de Businesscase luidt dat er 300 of meer asielzoekers aan de Merwedeweg geplaatst kunnen worden, de fractie van Streekbelangen tegen zal stemmen.
Inmiddels zijn de conclusies van de Businesscase bekend. Er liggen 2 mogelijke scenario’s voor:
opvang van maximaal 300 vluchtelingen voor een periode van 8 jaar of
opvang van maximaal 400 vluchtelingen voor een periode van 7 jaar
De Raad zal zich hierover uitspreken op een extra raadsvergadering op 12 april a.s.

2. Greif

Reeds lange tijd vragen de inwoners van Vreeland aandacht voor de negatieve invloed op hun woonomgeving ten gevolge van de vatenfabiek Greif, die direct naast de dorpskern is gelegen. Men maakt zich zorgen over de veiligheid, waarbij men vooral het vele vrachtverkeer met grote vrachtwagens die frequent door het dorp rijden en voor overlast zorgen, gevaarlijk vindt.
In de bestaande situatie is er nauwelijks een goede oplossing te vinden.

Daarom heeft Streekbelangen een motie ingediend om de mogelijkheden van volledige verplaatsing van het bedrijf te onderzoeken. Mede met het oog op de productie-uitbreiding die dit bedrijf voornemens is en waarvoor in het verleden vergunningen zijn afgegeven. De motie is aangenomen, maar dit onderzoek naar uitplaatsing heeft niet geleid tot de conclusie dat dit een financieel haalbare mogelijkheid is. Gelukkig ziet ook het College de ernst van de situatie in. Met de inwoners zullen wij ons blijven inzetten de overlast zoveel mogelijk te beperken voor zover dat binnen de feitelijk realiseerbare mogelijkheden ligt.

3. Gemeentelijk Verkeers-en Vervoerplan (GVVP)

Enige tijd geleden heeft de Raad een verkeersbeleid vastgesteld, het gemeentelijke verkeers- en vervoerplan (GVVP). Daarin werd onder meer gespecificeerd op welk type wegen welke snelheid zou gaan gelden.Ten tijde van het opnieuw asfalteren van de Oostkanaaldijk bleek dat deze weg volgens het vastgestelde beleidsplan tot een 60 km/uur afgewaardeerd zou moeten worden.
Streekbelangen meende met een een aantal omwonenden dat deze lange en recht weg niet tot 60 km/uur verlaagd zou moeten worden. Het zou er daardoor juist gevaarlijker op kunnen worden. Bovendien zou het juist snelheidsovertreding uitlokken omdat er door het wegbeeld geen enkele reden is langzaam te rijden. Met enige moeite en met steun van andere fracties is het uiteindelijk gelukt de oorspronkelijke situatie van 80 km/uur te behouden.

4. Overlast hondenpoep

Door het College van Burgemeester en Wethouders van onze gemeente is in overleg met de wijkcommissies in Maarssenbroek beleid opgesteld om de overlast van hondenpoep in het wijkpark en de wijken zelf in Maarssenbroek tegen te gaan. Zo zal er een aanlijnverplichting zijn op plekken die veel door kinderen worden gebruikt. Ook zal er een opruimplicht van hondenpoep komen.
Streekbelangen heeft ingestemd met dit beleid. Speciale aandacht is daarbij gevraagd voor het onderhoud van de paden in het park, het te smal zijn van paden en het vrijhouden van honden op speelplaatsen. Inmiddels is met het onderhoud van de paden begonnen, meldde de verantwoordelijk wethouder. (boete €140)
Streekbelangen hoopt dat het op deze manier weer fijn vertoeven is in het park te Maarssenbroek.

Dit is onze eerste nieuwsbrief. De lay-out van de volgende kan weer anders zijn. Laat ons graag horen wat je er van vindt.

 

Nieuwsbrief 2 (september 2016)

Beste Streekbelangers,

Na een heerlijk zomerreces starten we onze politieke agenda weer op, maar eerst geven we jullie graag een update van enkele zaken die zich voor het zomerreces voordeden:

1. Voortgang opvang asielzoekers/ statushouders van april tot nu (Renie Vis).
2. Dossier Greif in Vreeland (Rob Roos).
3. OpBuuren Sport in Maarssen. (Renie Vis)
4. Interview met Vital van der Horst, onze Wethouder(Bert van der Woude).

1. Voortgang asielzoekers

Nadat in de Raadsvergadering van 12 april is gebleken dat er in de gemeenteraad van Stichtse Vecht onvoldoende draagvlak bestond voor het vestigen van een AZC op de locatie Merwedeweg Breukelen, heeft het College van B&W zich beraden op haar standpunt.

Het rijksbeleid is gericht op AZC met een minimale omvang van 300 personen en het College heeft geconstateerd dat binnen de raad onvoldoende draagvlak aanwezig is voor een locatie met een dergelijke omvang.
Het College heeft daarom besloten te stoppen met het plegen van verdere inspanningen om een AZC binnen de grenzen van de gemeente Stichtse Vecht te realiseren.

De fracties van D66, Streekbelangen, GroenLinks, CDA en PvdA hebben daarna het initiatief genomen voor een raadsconferentie over de opvang en doorstroom van vluchtelingen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang, binnenkort wordt aangekondigd wanneer deze zal plaatsvinden.
De afgelopen maanden hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan:
De stroom vluchtelingen is opgedroogd door Europese afspraken
Op dit moment is er vanuit het Rijk geen behoefte aan noodopvang of nieuwe AZC’s. Dit kan natuurlijk weer veranderen afhankelijk van wat er in Turkije en Griekenland gebeurt. De opvang van vluchtelingen en asielzoekers is overigens primair een taak van het Rijk.

De doorstroom vanuit de AZC’s is wèl een groot probleem: gemeenten dienen zorg te dragen voor de huisvesting van vergunninghouders
Circa 16.000 vergunninghouders die in de opvang verblijven, hebben recht op een woning maar de gemeenten kunnen die niet aanbieden.
N.B. Met het huisvesten van extra vergunninghouders creëren we ruimte voor asielzoekers in de AZC’s.

Bij de raadsconferentie zal het accent liggen op de opvang en integratie van vergunninghouders, maar er zal ook worden gesproken over procesafspraken in het geval de stroom vluchtelingen toeneemt.
Belangrijk is ook dat alle deelnemers aan de conferentie uiteindelijk dezelfde informatie hebben: stand van zaken landelijk/ feiten en onzekerheden.

De raadsconferentie dient als input voor de Raad om na te denken over de formulering van de randvoorwaarden voor een opdracht aan het College en om een globale tijdsplanning en de budgettaire ruimte aan te geven.

2. Greif
Al jarenlang geeft de bedrijvigheid van de vatenfabriek Greif Nederland B.V. aanleiding tot zorg en overlast voor vele inwoners van Vreeland. Regelmatig vragen inwoners bij de lokale politiek aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheidssituatie in de dorpskern. Het gaat hierbij om twee zaken:
Het gevoel van onveiligheid over de risico’s bij de verffabricage en de overlast die het zware vrachtverkeer veroorzaakt.
Met enige regelmaat komt deze problematiek in commissie en/of Gemeenteraad aan de orde. In maart 2015 was dit voor Streekbelangen aanleiding een motie in te dienen met de opdracht aan het College in overleg met de provincie te onderzoeken of uitplaatsing op termijn van dit bedrijf tot de reële mogelijkheden behoorde. Deze motie, ook door D66 en het Vechtse Verbond medeondertekend, werd aangenomen. Eveneens werd een motie aangenomen die door PvdA en M2000 was ingediend om een alternatieve ontsluitingsroute te onderzoeken.

Enige tijd daarna deelde het College mee dat uit het onderzoek gebleken dat de kosten die uitplaatsing voor de Gemeente met zich mee zou brengen de draagkracht van Stichtse Vecht verre te boven zouden gaan en dat uitplaatsing een onhaalbare zaak is voor de gemeente Stichtse Vecht.
Ondanks dit formele gegeven blijft de zorg en overlast voor vele inwoners bestaan. Het is daarom begrijpelijk dat inwoners van Vreeland druk blijft uitoefenen op raadsleden o.a. door middel van mails, brieven, telefoontjes en het inspreken bij commissie- en Raadsvergaderingen. Naar aanleiding daarvan kwamen in maart 2016, het Vechtse Verbond en Maarssen 2000 met een motie om opnieuw een onderzoek naar de verkeersveiligheid te laten doen. Dit was voor Streekbelangen aanleiding om, in plaats van deze motie direct in bespreking te brengen, voor te stellen eerst een werkbezoek ter plaatse te organiseren. Daarmee zouden alle raads- en commissieleden in de gelegenheid worden gesteld zich voor de bespreking in Commissie en Raad goed te laten informeren. Dit voorstel werd aangenomen.

Tijdens het werkbezoek heeft Jaap Folmer (een van de woordvoerders van de inwoners) de raads- en commissieleden op locatie (Bergseweg) de situatie uitgelegd en konden allen zien dat de klachten over het transportverkeer logisch en begrijpelijk zijn. In het dorpshuis vonden vervolgens onder leiding van Streekbelangen toelichtingen en discussie plaats. Over het al jaren geleden gedane voorstel van Streekbelangen om het vervoer van de vaten over het water te doen, lichtte de vertegenwoordiger van Greif toe dat die optie om organisatorische en financiële redenen niet mogelijk en niet wenselijk is voor Greif. Bovendien wees hij erop dat een dergelijke optie tot veel geluidsoverlast zou leiden.

Na dit werkbezoek vond in mei 2016 behandeling van de problematiek in Commissie en Raad plaats.
Als uiteindelijk resultaat zal het College het vrachtverkeer gaan reguleren door stoplichten en een betere bewegwijzering aan te brengen. Men denkt hierbij ook aan detectielussen zodat het elkaar passeren van vrachtwagens wordt vermeden. De dorpsraad ondersteunt deze oplossingsrichting.

Al met al is naar de opvatting van Streekbelangen het in de gegeven omstandigheden maximaal haalbare nu bereikt. Uitplaatsing als meest effectieve oplossing blijkt niet mogelijk en een alternatieve ontsluiting blijkt ook geen aanvaardbare optie te zijn. Dat alles neemt niet weg dat de overlast van het zware transport in de dorpskern blijft bestaan, maar wel enigszins gereduceerd wordt. Voor de meest effectieve oplossing, nl uitplaatsing, is medewerking van de hoogste directie van Greif en van de Provincie nodig. Daarom kunnen we nu niet veel meer doen dan de overlast tot een minimum beperken. Aan alle veiligheidseisen m.b.t. de verffabricage is en wordt voldaan.
Dit artikel gaat niet in op alle informatie die inwoners hebben aangedragen rond de leefbaarheidsproblematiek t.g.v. Greif. Dan zou dit verhaal veel te lang worden. Wij hebben als Streekbelangen nog steeds alle begrip voor de problemen die de inwoners van Vreeland ervaren met het transportverkeer. Toch kunnen we stellen dat het beroep op de lokale politiek niet helemaal tevergeefs is geweest, hoewel onze meest effectieve oplossing, nl uitplaatsing op dit moment niet haalbaar blijkt.

3. OpBuuren Sport

Tennisvereniging Luck Raeck, korfbalvereniging OVVO/De Kroon en voetbal- verenigingen DWSM en v.v. Maarssen hebben gezamenlijk- met een collectief gedragen plan- het College benaderd, om tot herstructurering en optimalisatie van sportpark Daalseweide te komen. Daarbij wordt uitgegaan van zoveel mogelijk behoud van de bestaande situatie.

Het plan behelst het inleveren van een gedeelte van de accommodaties van Luck Raeck en v.v. Maarssen, waardoor de gemeente de mogelijkheid krijgt hier woningen te realiseren. De opbrengst van deze grond is de kostendrager voor dit initiatief. Op deze hoogwaardige woningbouwlocatie kan de gemeente invulling geven aan de regionale woningbehoefte met ca. 100 wooneenheden, wat voortvloeit uit de woonvisie die recent is vastgesteld. Naast een locatie in Loenen is dit vooralsnog de enige locatie die hiervoor in aanmerking komt. De kracht van het plan schuilt er ook in dat het te verwachten positieve exploitatieresultaat gestort kan worden in een sportfonds, waardoor ook andere verenigingen kunnen profiteren van deze ontwikkeling.

Het College reageerde positief op het plan en bracht de discussie op gang door met een peilnotitie te komen die in de commissievergadering van 7 juni j.l. werd behandeld. De meeste fracties konden het plan (nog) niet steunen. Alleen Streekbelangen en Lokaal Liberaal waren enthousiast en zijn dan ook voor versnelling van de uitvoering van de ingediende plannen, dit o.a. vanwege het grote belang voor de sport in Stichtse Vecht.
Streekbelangen vindt het logisch dat de opbrengsten vanuit de realisatie van woningen aangewend worden voor het vervangen van te amoveren accommodaties door nieuwbouw (relocatie) en acht dit niet in strijd met het vigerende sportbeleid.

Ook de Sportraad in Stichtse Vecht heeft het masterplan “OpBuuren Sport” met enthousiasme ontvangen en vindt het uniek dat 4 sportverenigingen niet tegenover, maar naast elkaar staan. Al met al vindt Streekbelangen dit een bijzonder lovenswaardig initiatief dat haar volledige steun krijgt.

4. Interview Vital van der Horst

1. WAAROM BEN JE LID VAN STREEKBELANGEN?
Ik ben gevraagd in 2001 lid van het bestuur te worden. Ik had vertrouwen in deze partij. Ik vond de omgang met de leden prettig en gezellig. Ik voel me thuis bij deze partij. De pragmatische standpunten sprak me aan.
2. HOEVEEL JAAR BEN JE NU WETHOUDER GEWEEST?
Op het ogenblik ben ik 9 jaar wethouder. Vier jaar in de toenmalige gemeente Breukelen en vijf jaar in Stichtse Vecht.
3. WAT IS HET FIJNE VAN WETHOUDER TE ZIJN?
Ik kan praktische zaken op korte termijn oplossen. Op lange termijn kan ik helpen met het beleid te ontwikkelen, wat ten goede komt van de samenleving.
4. WAT ZIJN DE NADELEN?
Persoonlijk zie ik geen nadelen in het wethouderschap, omdat ik me meer bestuurder dan raadslid voel. In het College zit ik als collegelid en niet als partijlid. Dan moet ik soms standpunten, die haaks zijn op partijstandpunten verdedigen.
5. MET WELKE ZAKEN HOUD JE JE NU INTENSIEF BEZIG?
Ik houd me momenteel bezig met: Sport en Spel, Vluchtelingen, Werk en Inkomen, Verkoop Gemeentelijke Bezitting. Ook ben ik Gebiedswethouder van Maarssenbroek
6. HOE IS DE OMGANG TUSSEN HET COLLEGE EN RAAD?
De verhouding met het College is erg goed. De verhouding met de Raad is uiteraard zakelijk.
7. HOE ZIE JE DE TOEKOMST VAN STREEKBELANGEN?
Ik ben ervan overtuigd dat Streekbelangen bestaansrecht heeft. Ook omdat ze in een groot aantal dossiers een genuanceerd standpunt heeft. De bedreiging zit in de vergrijzing van de partij. Aanwas van jonge leden is noodzaak.
8. HOE DENK JE OVER FUSIES?
Daar waar het kan graag, want we hebben niets aan versplintering, maar standpunten en cultuur moeten wel overeenkomen, anders wordt het een doodlopende weg.

De eerste nieuwsbrief is (maar) door 66% van de leden gelezen. Help graag ons draagvlak vergroten en stuur de nieuwsbrief gerust door naar geïnteresseerden en potentiële nieuwe leden!

Streekbelangen Gemeente Stichte Vecht © 2016* All rights reserved.

Ons e-mailadres is: streekbelangensv@gmail.com

U kunt: update your preferences of unsubscribe from this list

 

Nieuwsbulletin 9 november 2016:

Wethouder Vital van der Horst van Stichtse Vecht legt functie neer

Wethouder Vital van der Horst (Streekbelangen) van de gemeente Stichtse Vecht stapt op als wethouder. Dit heeft hij in een brief aan de burgemeester laten weten. De wethouder legt zijn werkzaamheden neer op het moment dat zijn opvolging geregeld is.

Vital van der Horst komt tot zijn keuze vanwege het belang van de bestuurlijke slagkracht bij de uitvoering van het coalitieakkoord. Hij is van mening dat de terugkerende aandacht voor zijn persoonlijk functioneren het behalen van bestuurlijke resultaten in de weg staat, hetgeen nu niet ten goede komt aan de voortgang van een aantal zaken in zijn portefeuille die grote impact hebben voor de inwoners en de samenleving. Ook het functioneren van het bestuur van Stichtse Vecht als geheel is daar evenmin bij gebaat.

Hij geeft er de voorkeur aan nu vanuit een andere rol, als raadslid, zijn bijdrage te leveren aan de realisering van het coalitieakkoord en is van mening dat hij daartoe ook zijn verplichting nakomt naar de kiezers die hem met voorkeursstemmen hebben gekozen in de gemeenteraad.

Vital heeft wel een aantal voorwaarden gesteld aan de termijn waarop hij gaat opstappen. Allereerst wil hij dat de continuïteit van zijn dossiers gewaarborgd blijft en dat zij op een zorgvuldige manier worden overgedragen. Hij is van mening dat je de kiezer niet in de kou kan laten staan en voelt zich verantwoordelijk naar de kiezer. Voorts wil hij dat de continuïteit in het college gewaarborgd blijft mede omdat hij van mening is dat de belangrijke dossiers die hij in portefeuille heeft geen vertraging mogen ondervinden. Daarom zal hij zijn werkzaamheden neerleggen op het moment dat zijn opvolging is geregeld. De fractie van Streekbelangen deelt die mening en heeft daarom als opvolger van Vital van der Horst als kandidaat-wethouder Warner van Vossen voorgedragen.Warner van Vossen brengt een schat aan bestuurlijke ervaring met zich mee als raadslid, voormalig wethouder en voormalig fractievoorzitter.

Fractie en Bestuur betreuren het besluit van Vital van der Horst om zijn functie als wethouder neer te leggen ten zeerste maar hebben hier ook veel respect voor.Zij zijn verheugd dat zijn kennis, kunde, enthousiasme en gedrevenheid niet verloren gaan, maar in de rol van raadslid zullen worden ingezet.

Voorts willen zij hem heel hartelijk bedanken voor al het werk dat hij de afgelopen jaar als wethouder heeft gedaan in het belang van de kiezer en wensen zijn beoogd opvolger Warner van Vossen veel sterkte en succes toe.

Advertenties