Sport

Streekbelangen heeft sport en bewegen hoog in het vaandel staan. Bij sport draait het niet alleen om vrijetijdsbesteding, maar het heeft ook raakvlakken met welzijn, gezondheidszorg, ruimtelijke ordening, vrijwilligerswerk, jeugd, ouderen en onderwijs.

Onze kernen beschikken over sportvoorzieningen die van vitaal belang zijn voor de leefbaarheid. De sportverenigingen dragen zelf al veel verantwoordelijkheid maar wij vinden dat de gemeente in de ruimste zin van het woord moet faciliteren. Juist daarom is Streekbelangen van mening dat de financiële harmonisatie van de sport ongewenste neveneffecten zal krijgen.

Dit vinden wij te ver doorgeslagen. Het is van groot belang om jongeren bij de sport betrokken te houden en te stimuleren om meer aan sport te doen. Hiervoor moet extra geld beschikbaar worden gesteld.

Streekbelangen vindt de Sportraad een belangrijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het College bij het ontwikkelen en uitvoeren van sportbeleid. Wij zijn van mening dat de Sportraad tijdig bij de voorbereiding van beleid betrokken moet worden.

Inwoners vinden een zwembad als voorziening belangrijk en het zwembad heeft ook een groot maatschappelijk belang,: Het is gezond en ouderen met jongeren treffen elkaar hier.

Verenigingen geven aan meer bij besluiten van de gemeente betrokken te willen worden. Tot op heden wordt het onderhoud van sportvelden door de gemeente aanbesteed aan hierin gespecialiseerde bedrijven.  Verenigingen worden niet betrokken bij de aanbesteding en de controle op de uitgevoerde werkzaamheden. Streekbelangen vindt dat er afspraken gemaakt moeten worden over zogenaamde zelfwerkzaamheid, zodat de verenigingen zelf kunnen beslissen bij welke bedrijven de opdrachten kunnen worden aanbesteed of dat zij de werkzaamheden in eigen beheer laten plaatsvinden.

Verenigingen kunnen slagvaardiger te werk gaan dan het ambtelijke apparaat omdat de besluitvormingsprocessen minder gecompliceerd zijn. Hiermee wordt bereikt dat de overhead en de uitvoeringskosten sterk dalen, hetgeen grote besparingen tot gevolg kan hebben.

Streekbelangen is voorstander van het instellen van een investeringsfonds voor de sport van ca. € 500.000/jaar. Dit bedrag is te dekken uit het schrappen van een aantal fte’s in de organisatie, hetgeen in ons beeld van een kleinere overheid past.

Advertenties