Woningbouw

Wij willen dat de gemeente in samenwerking met de woningbouwcoöperaties stimuleringsmaatregelen uitwerkt om de woningbouw te bevorderen en winkelgebieden aantrekkelijk te maken.

Betaalbare woningen voor starters en lagere inkomens zijn daarvan onderdeel. Ook willen we voorrangsregels bij woningtoewijzing voor de eigen inwoners. De huisvesting van ouderen verdient extra aandacht. De vraag naar koopappartementen voor senioren zal toenemen, evenals het aanpassen van grondwoningen. Daar moet actief beleid op gevoerd worden. Nieuwbouwwoningen worden levensloop bestendig gebouwd.

 In de onmiddellijke nabijheid van de stations Maarssen en Breukelen zien we mogelijkheden voor het huisvesten van ouderen en studenten. Dit zal de economie maar ook leefbaarheid ten goede komen.

De wijken en kernen zijn aantrekkelijk om te wonen door veel groen, goede speelvoorzieningen voor kinderen en faciliteiten voor kleinschalige zorg. De dorpshuizen moeten blijven bestaan, want die zullen een steeds belangrijker functie gaan vervullen als sociale ontmoetingsplekken voor ouderen en jongeren, hetzelfde geldt voor de bibliotheekvoorzieningen.

In het beleid zoals dat in bestemmingsplannen is neergelegd, moet meer ruimte komen voor het bieden van maatwerk. Een belangrijke toets hierbij is dat er geen overlast mag ontstaan voor omwonenden. Kleinschalige en geen overlast veroorzakende bedrijfsmatige activiteiten in of vanuit een woonhuis moet een bestemmingsplan mogelijk maken.

Zo vindt Streekbelangen ook dat er alleen in uitzonderlijke gevallen advies van de welstandcommissie ingewonnen wordt. Geen overbodige en overmatige eisen waarvoor uiteindelijk de huiseigenaar moet betalen. 

Advertenties